Regulamin KONKURSU FINSIM LIGA AKADEMICKA

Konkurs FINSIM – Liga Akademicka (zwany dalej Konkursem) to formuła szkolenia o charakterze zawodowym dla studentów, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem FINSIM. Jest to konkurs z dziedziny nauki. Gra została opracowana we współpracy z partnerem zagranicznym  ITCB Hungary, a Warszawski Instytut Bankowości (WIB) jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Organizatorem Konkursu jest WIB.

 

Terminem „bank” określa się wirtualny podmiot gry rynkowej w środowisku symulowanym przez program komputerowy.

Terminem „Zespół” określa się grupę 5 osób, reprezentujących w grze jeden bank.

Terminem „Menedżer Konkursu” określa się osobę odpowiedzialną za prowadzenie Konkursu ze strony WIB.

Terminem „Mentor” określa się osobę prowadzącą, która przygotowuje uczestników, zarządza programem komputerowym, analizuje i komentuje wyniki decyzji oraz na bieżąco pomaga uczestnikom i wyjaśnia ich wątpliwości.

Terminem „Główny Ekspert” określa się osobę przygotowującą wspólne komentarze merytoryczne do poszczególnych decyzji konkursowych. Funkcję tę pełnią naprzemiennie Mentorzy Konkursu.

Terminem „Kapituła Konkursu” określa się grupę niezależnych ekspertów, będących uznanymi autorytetami w sektorze usług finansowych, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

Terminem „portal” określa się portal internetowy Konkursu, stanowiący miejsce realizacji decyzji Zespołów w grze, dostępny pod adresem www.liga.finsim.pl

 

 1. W Konkursie uczestniczą 5-osobowe zespoły. Rekrutacja  zespołów odbywa się za pośrednictwem aplikacji-zgłoszenia, dostępnej na portalu www.liga.finsim.pl. Chętni przesyłają zgłoszenia w formie elektronicznej na adres mskwarska@wib.org.pl Po zebraniu nadesłanych zgłoszeń zostanie przeprowadzona kwalifikacja zespołów do udziału w projekcie, na podstawie przyjętych przez WIB kryteriów. Aplikacja zawiera:
 • Proponowany skład zespołu (imiona, nazwiska, uczelnia, kierunki i lata studiów) wraz ze wskazaniem Lidera Zespołu;
 • Opis dotychczasowych osiągnięć i aktywności naukowych członków Zespołu (osiągnięcia naukowe, np. projekty realizowane w kołach naukowych, odbyte praktyki i staże w powiązaniu z obszarem tematycznym Konkursu, średnia ze studiów);
 • List motywacyjny Zespołu – Dlaczego właśnie WY chcecie reprezentować Waszą uczelnie, Wasz Wydział, Wasze Koło Naukowe?


Kryterium dostępu:

Rok studiów – od II wzwyż oraz kierunek studiów –  bankowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub zbliżony.

 

 1. Aplikacje podlegają analizie i ocenie. Podstawowymi kryteriami oceny są:
 • osiągnięcia naukowe
 • motywacja do udziału w projekcie
 • średnia ocen za rok akademicki 2022/2023 – minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen na osobę.

 

Przyjmuje się, że w każdym z trzech kryteriów, zespół może uzyskać ocenę w skali 1-5. Ostateczną decyzję co do zakwalifikowania zespołu do Konkursu podejmuje WIB.

 

 1. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji powstanie lista rankingowa zespołów. Zespoły, które znajdą się poza listą zasadniczą, utworzą listę rezerwową. W przypadku, gdy zespół z listy zasadniczej nie potwierdzi swojego uczestnictwa po ogłoszeniu wyników kwalifikacji, kolejny zespół zostaje uczestnikiem projektu.

 

 1. Rozgrywki konkursowe będą bazowały na jednym scenariuszu środowiska makroekonomicznego i wyłonią jeden zwycięski Zespół.,

 

 1. Każdy Zespół wybiera swojego Lidera, który jest odpowiedzialny za kontakty z Menedżerem Konkursu.

 

 1. W trakcie Konkursu, z ważnych powodów, z inicjatywy Lidera zespołu, mogą zostać wymienione 2 osoby w Zespole. Zmianę należy zgłosić pisemnie, z uzasadnieniem, do Menedżera Konkursu. W przypadku rezygnacji  lub usunięcia któregoś z członków zespołu, wymagane jest jego uzupełnienie do pełnego składu. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się uczestników poprzednich edycji.

 

 1. Rozgrywki rozpoczynają się jednodniową zdalną sesją szkoleniową, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego podejmowania decyzji. Udział wszystkich zespołów i ich Liderów w sesji szkoleniowej jest obowiązkowy. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Menedżerem Konkursu, dopuszcza się nieobecność jednego członka Zespołu.

 

 1. Zespoły podejmują swoje decyzje na portalu www.gra.finsim.pl . Na podjęcie każdej decyzji (próbnej i konkursowej) uczestnicy mają pięć dni roboczych. Decyzje są podejmowane do godz. 14.00.

 

 1. W trakcie Konkursu uczestnicy podejmują łącznie 10 decyzji: 2 próbne oraz 8 zdalnych decyzji ocenianych.

 

 1. Po podjęciu decyzji przez zespoły, Mentor w ciągu czterech roboczych dni przygotowuje dla każdego Zespołu komentarz do raportu z wynikami i przesyła go do poszczególnych Zespołów za pośrednictwem portalu. Ostateczne wyniki są dostępne najpóźniej 4 dni robocze po przesłaniu decyzji przez Zespół. Wyniki ostatniej decyzji podawane są do wiadomości uczestników w dniu finału Konkursu.

 

 1. Uczestnicy mają możliwość kontaktowania się w trakcie gry z Mentorem, z Menedżerem Konkursu oraz między sobą za pośrednictwem poczty e-mail.

 

 1. Ostatnim etapem jest finałowa zdalna sesja szkoleniowa dla wszystkich Zespołów podczas której ogłaszane są wyniki banków. W trakcie tej sesji każdy Zespół prezentuje swój bank, przyjętą strategię, jej realizację oraz osiągnięte wyniki. Jest to „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” każdego banku uczestniczącego w Konkursie.

 

 1. Zwycięzcą Konkursu jest Zespół, którego bank osiągnie najwyższą cenę akcji na symulowanej przez program komputerowy giełdzie. Nagrodą dla zwycięzcy jest Tytuł Laureata Konkursu FINSIM – Liga Akademicka 2023. Trzy najlepsze Zespoły, których banki osiągnęły w rankingu najwyższe ceny akcji, otrzymują certyfikaty i drobne upominki rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują zaświadczenia, potwierdzające udział w Konkursie. Nagrody w konkursie naukowym zgodnie z Art. 21 ust. 1 pkt 68 korzystają ze zwolnienia z podatku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy 2000 zł.

 

 1. Partnerzy Konkursu mogą zdecydować o ufundowaniu innych, dodatkowych nagród.

 

 1. Możliwa jest sytuacja, gdy dwa lub więcej banków osiągną ten sam rezultat. Wówczas zwycięski Zespół wybierany jest przez Kapitułę Konkursu.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Kapituła Konkursu. Dokument zawierający opis kwestii spornej jest przekazywany Menedżerowi Konkursu, który niezwłocznie doręcza go Kapitule Konkursu.

 

 1. W przypadku stacjonarnej sesji szkoleniowej, istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie odbywa się sesja stacjonarna. W projekcie będą rozliczane koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej, na podstawie przedłożonych biletów oraz przejazd własnym samochodem. W przypadku przejazdu pociągiem będzie to przejazd pociągami II klasy EX, IC, TLK, Przewozy Regionalne ze zniżką studencką. W przypadku dojazdu na zajęcia samochodem, zwrot za przejechane kilometry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.