Zobacz folder projektu FINSIM (pobierz PDF)

Czym jest FINSIM Liga Akademicka?

FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

 • Każdy Zespół zarządza bankiem przez okres 8 kwartałów, co odpowiada 2 latom funkcjonowania banku. Zespoły konkurują ze sobą we wszystkich segmentach rynku
 • Celem każdego Zespołu jest maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Skuteczność każdego Zespołu oceniana jest poprzez cenę akcji oraz uzyskany rating kredytowy
 • Banki działające na wirtualnym rynku podejmują swoje decyzje on-line na portalu Gry. Arkusz decyzyjny zawiera trzy zestawy decyzji: „Aktywa”, „Pasywa” i „Pozostałe Decyzje”
 • Po zebraniu decyzji od wszystkich Zespołów, Mentor Gry inicjuje przetworzenie decyzji przez program komputerowy i generuje wyniki Zespołów
 • Każdy Zespół otrzymuje raport indywidualny oraz wybrane dane o bankach konkurencyjnych. Dostępne są także narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitalowych oraz pozycji w ryzyku stopy procentowej
 • W trakcie gry Zespoły korzystają z opieki Mentora – doświadczonego eksperta bankowego i wsparcia Menedżera Gry

Dlaczego warto?

FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny symulator zarządzania bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym

FINSIM Liga Akademicka obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się na zarządzaniu finansowym, analizie danych, analizie ryzyka, prognozowaniu, planowaniu, zarządzaniu kapitałem

FINSIM Liga Akademicka to narzędzie rozwoju nowej kultury zarządzania ryzykiem i budowania wspólnego rozumienia znaczenia ryzyka w działalności bankowej, zgodnie z wymaganiami Rekomendacji Z KNF

FINSIM Liga Akademicka to nauka przez doświadczenie – uczestnicy zdobywają umiejętności potrzebne w pracy zawodowej, podejmując decyzje jako członkowie zarządu banku

FINSIM Liga Akademicka to cenione przez pracodawców szkolenie dla przyszłych pracowników instytucji finansowych, udoskonalające umiejętności pracy zespołowej i skutecznego przywództwa w zespole

FINSIM Liga Akademicka łączy ponad 20-letnie doświadczenia WIB z wykorzystania wcześniejszej symulacji opracowanej na Uniwersytecie Stanforda i nowej symulacji przygotowanej na bazie najlepszych praktyk i nowoczesnej technologii z partnerem zagranicznym ITCB Hungary

Konkurs FINSIM Liga Akademicka daje niepowtarzalną szansą szerszego spojrzenia na proces zarządzania bankiem komercyjnym oraz całą gamę ryzyk z którymi współczesne banki mają na co dzień do czynienia. Jedną z najczęściej podkreślanych zalet jest całościowe spojrzenie na bank z pozycji członka Zarządu Banku, niedostępne dla większości osób, nie tylko studentów ale nawet większości pracowników banków. Podejmując nowe decyzje studenci uczą się oceniać ich całościowy wpływ, nie tylko na wynik brutto ale na wskaźniki ryzyka czy poziom wymaganego kapitału. Tak jak w przypadku prawdziwych banków, zespoły od samego początku i przez cały czas trwania gry muszą analizować swoje decyzje pod kątem ich wpływu na nadzorcze miary ryzyka, oceniać poziom zapotrzebowania na kapitał i szukać jak najbardziej efektywnych metod jego pozyskiwania

Komu polecamy?

 • studentom ekonomicznych szkół wyższych z całej Polski
 • studentom uczęszczającym na co najmniej II rok studiów kierunków ekonomicznych, o profilu bankowo-finansowym lub podobnym
 • studentom legitymującym się dobrymi wynikami w nauce – średnia min. 3,80
 • studentom wykazującym się aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich, zainteresowaniem bankowością/finansami

Co zawiera udział w konkursie?

 • Intensywna gra zespołowa: uczenie się w praktyce
 • Różnorodne formy: sesje stacjonarne; decyzje zdalne, decyzje próbne i konkursowe; feedback
 • Decyzje, raporty indywidualne i zbiorcze na dedykowanej stronie internetowej
 • Profesjonalne narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitałowych, pozycji w ryzyku stopy procentowej
 • Przejrzyste algorytmy decyzyjne
 • Wsparcie Mentora i Menedżera Gry
 • Praktyczny podręcznik z bankowania dla uczestników jako materiał referencyjny w grze
 • Certyfikaty uczestnictwa, dyplomy i wyróżnienia, nagrody rzeczowe w grze konkursowej

W jakiej formule gramy?

 • Uczestniczące zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy
 • Uczestnicy podejmują strategiczne decyzje dotyczące m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej
 • Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji szkoleniowej i podejmują dwie decyzje próbne
 • W trakcie gry uczestnicy korzystają z opieki merytorycznej Mentora Konkursu oraz organizacyjnej Menedżera Konkursu
 • Zespoły podejmują 8 decyzji konkursowych zgodnych z przyjętą strategią swojego banku (5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji)
 • Zespoły otrzymują analizy po każdej decyzji: raport o wynikach banku oraz komentarz Mentora i informacje o zmianach na rynku.
 • Gra jest prowadzona on-line, decyzje podejmowane są poprzez portal Konkursu FINSIM Liga Akademicka, www.liga.finsim.pl
 • Poszczególne etapy Konkursu są komentowane przez Eksperta Głównego Konkursu
 • Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie FINSIM. Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego wirtualnego banku będzie taka sama, zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą cenę swoich akcji
 • Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji finałowej

W jakich obszarach decyzyjnych?

 • Możliwość wyboru maksymalnego poziomu ekspozycji w stosunku do zabezpieczenia Loan to Value (LTV)
  w poszczególnych rodzajach ekspozycji oraz progi odcięcia (Cut off)
 • Wybór metody oceny ryzyka w celu obniżenia typowych miar: PD (Probability of Deafault) i LGD (Loss Given Deafault)
 • Wymogi kapitałowe według standardów bazylejskich
 • Zróżnicowane warunki kredytowania dla klientów z różnych sektorów gospodarki
 • Instrumenty do zabezpieczania ryzyka walutowego: swapy walutowe i kontrakty futures
 • Liqudity Coverage Ratio (LCR),
 • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
 • Operacje Otwartego Rynku: Repo i Reverse Repo
 • Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)
 • Metoda standardowa
 • Metody zaawansowane (AMA)
 • Swap na stopę procentową (IRS)
 • Praktyczne narzędzia oceny ryzyka stopy procentowej: planowanie luk przeszacowania aktywów i pasywów w walucie rodzimej i obcej
 • Finansowanie projektów
 • Zarządzanie rozwojem sieci, pracownikami, jakością

Uczestnicy o FINSIM

„Ja ze swojej strony podniosłem umiejętność pracy w grupie, zarządzania zespołem oraz bycia liderem. Powyższe kompetencje miękkie są obecnie na wagę złota. Aczkolwiek nie możemy zapomnieć o podwyższeniu umiejętności analitycznych i wyciągania trafnych wniosków z wykonywanych analiz.”

„Po pierwsze udział w FINSIM jest świetną okazją na wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach w praktyce. Po drugie, chcieliśmy sprawdzić gdzie na tle innych studentów się znajdujemy i zaznać smaku rywalizacji o miano najlepszych w Polsce. Po trzecie, taki konkurs rozwija umiejętności analityczne, pracy w grupie, komunikacyjne tak ważne w dzisiejszych czasach”

„Trzeba być kompetentnym, jeżeli chce się brać udział w konkursie na poważnie. Mam na myśli tutaj odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, dobrą organizację pracy oraz przede wszystkim DOCIEKLIWOŚĆ i NIEUSTĘPLIWOŚĆ”

Organizator

Patron

Wspierali nas

FINSIM LIGA AKADEMICKA W LICZBACH